Polityka prywatności i procedury bezpieczeństwa dotyczące danych osobowych.

Ten dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie Internetowym (dalej jako „Sklep Internetowy”). Administratorem danych osobowych klientów firmy 4Coils Sp. z o.o. oraz Sklepów Internetowych działających pod adresami: 2oldcars.com jest 4Coils Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zatokowej 12, 80-299 Gdańsk, NIP: 584-25-25-036.

Definicje używane w niniejszym dokumencie:

Sklep Internetowy – każdy sklep internetowy prowadzony przez firmę 4Coils Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Zatokowa 12, 80-299 Gdańsk. Firma 4Coils Sp. z o.o. jest właścicielem sklepów działających pod następującymi adresami: 2oldcars.com;

Administrator – firma 4Coils Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Zatokowa 12, 80-299 Gdańsk;

Produkt – oznacza każdy produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży;

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub składający zamówienie przez e-mail lub telefon;

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Produktów dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest firma 4Coils Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zatokowej 12, 80-299.

W sprawie danych osobowych można skontaktować się z ich Administratorem za pomocą:

 • poczty elektronicznej: office@4coils.eu
 • tradycyjnej: 4 Coils Sp. z o.o., ul. Zatokowa 12, 80-299 Gdańsk
 • formularza kontaktowego, który możesz znaleźć pod adresem: [LINK]
 • telefonu: + 48 58 782 41 90

Analiza przeprowadzona przez Administratora wykazała, że zgodnie z artykułami 38 i 39 RODO, Administrator nie jest zobowiązany do powołania Inspektora Danych Osobowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem tj. wykonania usługi (zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:

 • rejestracji Klienta w systemie zamówień oraz zapewniania obsługi Klienta w tym przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówienia (zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • rozpatrywania skarg i reklamacji (zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prawo do dochodzenia roszczeń;
 • w celach archiwalnych (zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach statystycznych, ułatwienia korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu Internetowego (zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych;
 • Państwa dane możemy przetwarzać w celach marketingowych tj. promowania naszych produktów i usług. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast, jeżeli w tym celu korzystamy ze środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Kategorie odnośnych danych osobowych.

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym;
 • dane dotyczące zamówień w Sklepie Internetowym;
 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 • dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych.

Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu Internetowego i realizacji zamówień składanych bezpośredni przez telefon i pocztę elektroniczną.

Czas przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy (realizacji usługi), a także po jej zakończeniu:

dane zawarte na umowach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);

 • w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itd.;
 • dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

Dane przechowywane dla celów marketingowych:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody —  do czasu jej wycofania;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu —  do czasu wniesienia sprzeciwu
 • dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego —  przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (maksymalnie 3 lata);
 • dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta;

Dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu Internetowego.

Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, w tym m.in.:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • bankom – celem zwrotu nienależnych świadczeń;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania itd.);
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.
 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (profilowanie).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez 4Coils Sp. z o.o. polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Prawa osoby, której dane przechowujemy.

Na podstawie RODO mają Państw prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Państwu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Państwa o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie, którego dokonujemy, narusza przepisy RODO, macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO).

Macie Państwo prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Państwa dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, macie Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, macie Państwo prawo żądania od Administratora niezwłocznego ich sprostowania. Macie też Państwo prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Państwa danych osobowych.

Jeżeli dokonaliście Państwo rejestracji w Sklepie Internetowym, to dane osobowe można sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO).

Macie Państwo prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • chcą Państwo wycofać określoną zgodę w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Państwa dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Państwa danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Państwa dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
 • gdy zgłosiliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Państwa sprzeciwie.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Prawo do cofnięcia zgody.

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcecie Państwo sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zażądać do nich dostępu albo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, zażądać ich przeniesienia albo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, należy zgłosić swoje żądanie na adres: office@4coils.eu

Polityka prywatności i pliki Cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to małe pakiety danych informatycznych, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do usprawnienia korzystania ze stron internetowych (na przykład przechowywania ustawień Użytkownika dla danej strony). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Niektóre pliki cookies są niezbędne do korzystania z witryny w pełnym zakresie. Cookies wykorzystywane są również w celu poznania preferencji użytkownika za pomocą prześledzenia jego historii przeglądania stron internetowych.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator, firma 4Coils Sp. z o.o.

Definicje używane w niniejszym dokumencie:

Strona Internetowa – sklep internetowy prowadzony przez 4Coils Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Zatokowa 12, 80-299 Gdańsk;

Administrator – firma 4Coils Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Zatokowa 12, 80-299 Gdańsk;

Użytkownik – każda osoba, korzystająca ze strony i podstron Sklepu Internetowego;

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas do:

 • dostosowania zawartości stron internetowych zarządzanych przez 4 Coils do preferencji i ustawień Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • reklamowania oferty 4 Coils w internecie oparte o remarketing, w tym prowadzone przy pomocy narzędzi firm zewnętrznych (m.in. Google Analytics, Google Adwords, Seznam, DoubleClick, AdRoll). Reklamy 4 Coils w internecie wyświetlają dostawcy zewnętrzni, korzystający z plików cookies, na podstawie których są wyświetlane reklamy w oparciu o wcześniejsze odwiedziny odbiorcy reklamy na stronie 4 Coils.

Na stronach zarządzanych przez 4 Coils stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Rodzaje plików cookies na stronach 4 Coils:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania. Bez nich niektóre elementy naszych stron nie będą działać (np. funkcja zakupów w Sklepie Internetowym). Ten rodzaj plików cookies nie zbiera informacji na temat przeglądanych stron w Internecie ani takich, które mogłyby zostać wykorzystane do celów marketingowych;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych 4 Coils, całkowicie anonimowe;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • pliki cookies firm zewnętrznych, pochodzące zarówno z mechanizmów zainstalowanych na serwerach 4 Coils wytworzonych przez firmy trzecie, jak i pliki zarządzane przez zewnętrzne mechanizmy firm trzecich. Ten rodzaj plików nie gromadzi żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika, są to w pełni anonimowe dane i służą jedynie do celów statystycznych i w celu usprawnienia działania naszej strony internetowej, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających i mierzenia skuteczności kampanii reklamowych.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies dla wszystkich lub wybranych stron internetowych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jeśli użytkownik wyłączy wszystkie pliki cookies lub zablokuje funkcję obsługi plików cookies dla tej witryny, może okazać się, że wprawdzie nadal możliwe jest korzystanie z niej, ale niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo lub mogą przestać działać w ogóle. Niemożliwie będzie na przykład logowanie i wszystkie czynności, do których logowanie jest niezbędne.

Więcej informacji o plikach cookies oraz o sposobie usuwania lub odrzucania obsługi plików cookies można również znaleźć na stronie internetowej www.aboutcookies.org.